Vrijwilligers

We zijn dankbaar om je inzet als vrijwilliger. Het doel in de Mariaparochie is de ondersteuning van de pastorale activiteiten in Buggenhout-Lebbeke binnen het bisdom Gent.

Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij voor de verzekering waaronder je vrijwilligers werk valt en voor de communicatie die noodzakelijk is voor de interne werking van de Mariaparochie.

De Mariaparochie voorziet geen vergoedingen voor het geleverde werk. Bepaalde reële kosten die gemaakt zijn voor de Mariaparochie, na voorafgaande toestemming van de pastoor of de VZW Mariaparochie, worden vergoed in overeenstemming met artikel 10 van de Vrijwilligerswet.

Door het invullen van het formulier laat je weten hiervan op de hoogte te zijn en onderteken je ook de discretieplicht, het respecteren van de privacy en de deontologische houding van de vrijwilliger voor wie werkt in de Kerk (24 juni 2019 info zie verder).

Registratieformulier

Noteer je functie, verantwoordelijkheid of inzet(ten) in de Mariaparochie.
Wie met jongeren werkt (bv. acolieten) moet het minderjarigenmodel (het vroegere ‘getuigschrift van goed gedrag en zeden’ of model 2) aanbieden aan de pastoor die het onder beroepsgeheim ziet. Het document wordt niet bewaard, enkel geregistreerd als ‘gezien’.
We verwijzen naar het beleid grensoverschrijdend gedrag hieronder.

 

De Gedragscode voor wie werkt in de Kerk geldt voor iedereen die in de Kerk, zowel ambtshalve als vrijwillig, werkt met kwetsbare volwassenen, jongeren en kinderen: priesters, religieuzen, diakens en pastoraal werkenden; pastoraal verantwoordelijken in groepen of bewegingen; verantwoordelijken voor misdienaars, jeugd- of jongerenkoren, catechese, Pluswerkingen, jongerentochten of -bedevaarten en andere activiteiten met kinderen of jongeren.

De code onderstreept eerst en vooral en nogmaals dat wie op de hoogte wordt gebracht of een ernstig vermoeden heeft van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag, alle mogelijkheden moet benutten die de beroepsethiek en de wetgever aanreiken om dit te melden, het te beëindigen of te voorkomen.

Al wie meewerkt in de Kerk wordt verwacht op de hoogte te zijn van deze gedragscode. Ze wordt daarom hier ter beschikking gesteld . 

 

Discretieplicht, wet op de privacy, en geheimhoudingsplicht

Discretieplicht

Alle informatie die een vrijwilliger of medewerker verneemt tijdens de uitoefening van zijn ambt of functie, is in beginsel beschermd door de discretieplicht. De discretieplicht geldt voor alle informatie die niet bedoeld is om bekend te worden gemaakt buiten de dienst of organisatie. Het is van geen belang of deze informatie als ‘geheim’ moet worden beschouwd of algemeen gekend is. Om onder de discretieplicht te vallen, moet de informatie niet noodzakelijk over de gelvige gaan. Ook interne procedures en afspraken, (beleids)beslissingen, informatie over collega’s en leidinggevenden... vallen eronder. De manier waarop de informatie werd vernomen, is irrelevant. Zo kan je kennis hebben van de informatie omdat je in vertrouwen werd genomen door iemand, maar het is evenzeer mogelijk dat je bepaalde informatie verneemt op een dienstvergadering of hoort ‘in de wandelgangen’.

Wet op de privacy

De  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor de gehele Europese Unie. De internationale benaming is GDPR wat staat voor General Data Protection Regulation. We verzamelen:

-persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Denk hierbij niet alleen aan naam en andere contactgegevens maar ook bijvoorbeeld aan IP-adres en surfgedrag op internet. Hieronder valt ook informatie die direct naar iemand te herleiden is.

-verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens. Verwerken is heel breed en bevat werkelijk alles tussen het verzamelen c.q. verkrijgen van de gegevens tot het vernietigen ervan. Denk ook aan opslaan, structureren, wijzigen en raadplegen. Alle begrippen zijn na te lezen in artikel 4 van de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

Medewerkers verplichten zich ertoe deze gegevens met alle discretie en geheimhouding te behandelen. Hoe genaamd kan er geen informatie gedeeld worden aan derden of onbevoegden.

Geheimhouding

een aantal medewerkers hebben ook geheimhoudingsplicht in het kader van hun pastorale activiteiten en gesprekken. Wie twijfelt kan hierover met de pastoor spreken die absoluut beroepsgeheim heeft.

vrijwilligers
vrijwilligers
vrijwilliger
vrijwilligers een pluim

Bisschop Lode dankt de vrijwilligers!

klik hier